გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მოდიფიცირების ხარისხის გაუმჯობესება

ძირითადი ინსტრუმენტები:

 

პროექტის მიერ შემუშავებული ფორმები სამედიცინო ბარათების სტანდარტიზებისთვის:

 

დამხმარე მასალები:

 

ტრეინინგის მასალები:


პაციენტის საინფორმაციო მასალა: