გაუმჯობესების მაგალითები

გაუმჯობესების მაგალითები  აღწერს ინდივიდუალურ, მიკრო- და მაკრო დონეებზე სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სრულყოფის  ცალკეულ შემთხვევებს, მისი მიღწევის გზებსა და მეთოდებს და მიზნად ისახავს, ამ სფეროში დაგროვილი პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებას ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.